1-İşin Nevi:

Mülkiyeti Mersin Bölge Birliğine ait kapatılan 1986 Sayılı Bahçe Tarım Kredi Kooperatifinin; Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, İslam Mahallesi, Atatürk Caddesi, 124 Ada, 1 no’lu parselde kayıtlı 1.515,47 m2 arsa üzerinde lojmanlı hizmet binası ve depo binası bulunan, tapu da “Bahçeli iki katlı kargir bina” vasfındaki taşınmazın satış ihalesi.

2- İhalenin Yeri / Tarihi / Yapılış Şekli:

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, GMK bulvarı, Çevreyolu  no:171  adresinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği  hizmet binasında şartname doğrultusunda Osmaniye  İli, Bahçe İlçesi, İslam Mahallesi, Atatürk Caddesi, 124 Ada, 1 no’lu parselde  kayıtlı 1.515,47 m2 arsa üzerinde lojmanlı hizmet binası ve depo binası bulunan, tapu da “Bahçeli iki katlı kargir bina” vasfındaki taşınmaz 16/10/2019 Çarşamba günü saat 14:00’de  kapalı zarf usulü ile teklif almak, verilen teklifler üzerinden açık artırma ve pazarlık yapılmak suretiyle düzenlenecektir.  

3-Muhammen Bedel:

Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, İslam Mahallesi, Atatürk Caddesi, 124 Ada, 1 no’lu parselde  kayıtlı 1.515,47 m2 arsa üzerinde lojmanlı hizmet binası ve depo binası bulunan, tapu da “Bahçeli iki katlı kargir bina” vasfındaki  taşınmaz için 1.350.000,00(BirmilyonüçyüzellibinTürkLirası) ₺’dir.

4-İhale Bedelinin Tahsil Şekli:

Satış işlemi peşin bedelle teklifi uygun görülen gerçek veya tüzel kişi, ihalenin onaylandığı ve teklifinin kabul edildiğinin kendisine bildirildiği günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde,  Mersin Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği Müdürlüğü’ ne şahsen veya bu hususta yetkili vekilleri aracılığı ile başvurarak satış bedelinin tamamını peşin ödeyecektir. 

5-Teminat Miktarı:  

Geçici teminat muhammen bedel üzerinden en az % 3 nispetinde (40.500,00₺) olup,  Mersin Tarım Kredi Kooperatif Bölge Birliği T.C Ziraat Bankası Pozcu Şubesi nezdindeki TR15 0001 0014 0225 7422 24 5002 no’ lu hesabına yatırılacaktır.

Üzerinde ihale kalan istekli veya isteklilerin teminatları; satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine müteakip iade edilir. Üzerinde ihale kalan isteklinin taşınmazı satın almaktan vazgeçmesi halinde geçici teminatı gelir kaydedilir.

6 – Satılan Taşınmazın Durumu ve Mal Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı:

İstekliler ve alıcı, taşınmazı hukuki ve fiili mevcut durumu ile elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidat borçları, kiracı, işgal, hasar, hisse, alan (m²), imar durumu, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, kamulaştırma, terkler, haciz ve ipotek gibi bilumum doğmuş veya doğacak şerhleri görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda, istekliler veya alıcı gizli ayıp iddiasıyla gelecekte Mersin Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği Müdürlüğünden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

7-Şartname Temini:

Taşınmaz satış şartnamesini Mersin Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği Müdürlüğü hizmet binasında ücretsiz olarak görülebilir.

8- Son Teklif Verme Günü, Saati ve Yeri:

İstekliler, şartnamede istenilen belgelerle birlikte kapalı zarf teklif mektuplarını içeren dosyayı ve geçici teminat tutarını 16.10.2019 Çarşamba günü saat 12:00 ’ye kadar yukarıda adresi yazılı Mersin Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürlüğü’ ne şartnamede belirtildiği şekilde teslim edeceklerdir.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ, 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NA TABİ OLMADIĞI GİBİ İHALEYİ KISMEN VEYA TAMAMEN YAPIP YAPMAMAKTA, İHALEYİ İPTAL ETMEKTE VE İHALEYİ DİLEDİĞİNE İSTEDİĞİ FİYAT İLE VERMEKTE SERBESTTİR. 

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: 0324 336 16 52